flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Луганської області

                                                                                             

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                      рішенням зборів суддів

                                                                                                                      Господарського суду

                                                                                                                      Луганської області

                                                                                                                      від 10 лютого 2021 року № 1

                                                                                                                      Із змінами і доповненнями,

                                                                                                                      внесеними рішенням зборів суддів

                                                                                                                      Господарського суду

                                                                                                                      Луганської області

                                                                                                                      від 10 листопада 2021 року

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу

                           Господарського суду Луганської області           

 

1.Загальні положення

1.1. Засади функціонування автоматизованої системи документообігу суду у Господарському суді Луганської області розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року  № 30 (далі - Положення) та  враховуючи вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу України з процедур банкрутства, Господарського процесуального кодексу України, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 814  від 20.08.2019 року та інших нормативно-правових актів.

2.Особливості функціонування автоматизованої системи.

2.1. У Господарському суді  Луганської області використовується  комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду".

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи Державним підприємством "Інформаційні судові системи"  на підставі укладених договорів.

3.Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи.

3.1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів голови суду та керівника апарату суду.

3.2. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу здійснює технічний адміністратор.

3.3. Електронні примірники наказів голови суду, керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання працівником відділу управління персоналу.

3.4. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

3.5. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

3.6. З метою неухильного дотримання вимог до документування статистичної інформації, організації роботи із статистично – обліковою документацією у Господарському суді Луганської області, працівником відділу організаційно-документального забезпечення роботи суду, може бути здійснена за  розпорядженням голови суду, заступника голови суду або керівника апарату додаткова реєстрація усіх помилково не зареєстрованих, клопотань, заяв.

3.6.1. Підставою для видачі  даного розпорядження є службова записка судді у справі або начальника відділу інформаційних технологій.

3.7. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

4.Розподіл судових справ між суддями.

4.1. Судові справи реєструються у суді в день їх надходження в порядку черговості на підставі інформації внесеної до  автоматизованої системи.

4.2. У Господарському суді Луганської області застосовується:

- пакетний автоматизований розподіл судових справ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

4.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у  відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної  комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- з дня надсилання заяви про звільнення з посади судді;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

5.Рішення зборів суддів  Господарського суду Луганської області щодо особливостей здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

5.1. У Господарському суді Луганської області питання спеціалізації суддів вирішується зборами суддів.

Технічне виконання встановлення спеціалізації суддів покладено на технічного адміністратора.  

5.2. У разі необхідності колегіального розгляду справи судова колегія призначається шляхом автоматичного визначення колегії суду у складі:

- головуючого  колегії -  суддя, в провадженні якого знаходиться справа згідно автоматизованого розподілу;

- двох суддів -  шляхом автоматизованого розподілу між всіма суддями  з урахуванням спеціалізації судової справи в якій призначається колегія.

Автоматичне визначення складу колегії (заміна головуючого або члена колегії) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Розпорядження виноситься на підставі заяви судді (головуючого суді) у справі. 

5.2.1. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо, заміна головуючого здійснюється шляхом автоматизованого розподілу з дотриманням вимог п.5.3. між суддями  з урахуванням спеціалізації судової справи на підставі доповідної записки помічника судді.

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо, заміна члена колегії здійснюється шляхом автоматизованого розподілу з дотриманням вимог Господарського процесуального кодексу України між суддями з урахуванням спеціалізації судової справи за письмовим  клопотанням  головуючого у справі.

5.3. Винятково, у разі коли суддя (головуючий суддя, член  колегії суддів) у передбачених законом випадках (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, тощо) відсутній на роботі більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, невирішені судові справи передаються за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, для повторного автоматизованого розподілу.

Скарги, заяви, клопотання, для яких Господарським процесуальним кодексом України встановлено строк розгляду менше 14 днів, за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу в останній день строку розгляду, визначеного Господарським процесуальним кодексом України.

Справи (скарги, заяви, клопотання)  передаються для повторного автоматизованого розподілу помічником відсутнього  судді (за його відсутності – секретарем судового засідання) керівнику апарату  за один день до закінчення відповідного процесуального строку, встановленого Господарським процесуальним кодексом України, разом із доповідною.  У доповідній наводиться обґрунтування передачі  судової справи для повторного автоматизованого розподілу та розрахунок відповідного процесуального строку.

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Після усунення обставин, передбачених абзацом 3 цього підпункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.

У разі задоволення відводу або самовідводу судді (складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому  розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (всього складу суду), з метою заміни судді або суддів, що вибули.

(абзаци 1 та 3 пункту 5.3. у редакції рішення зборів суддів від 10 листопада 2021р.,

введений в дію з  15.11.2021 р.)

5.4. Господарський суд у відповідності з процесуальним законодавством та в розумінні Засад – це суддя (головуючий при одноособовому розгляді) або колегія суддів (у випадках колегіального розгляду справи). Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.

Справами про банкрутство у розумінні цих Засад є справи про банкрутство юридичних осіб та справи про неплатежеспроможность фізичних осіб.

Заяви, клопотання, скарги, в тому числі по яким встановлені процесуальні строки, що надійшли до суду в період відсутності судді, у справах, провадження по яких не закінчене, реєструються в  КП "ДСС" як "Картка додаткових матеріалів" та передаються на розгляд господарського суду, в провадженні якого знаходиться   справа, в його перший робочий день.

Заяви, клопотання, скарги, по яким встановлений процесуальний строк розгляду (крім заяви про роз'яснення рішення), що надійшли до суду в період відсутності судді, у справах, провадження по яких закінчено, реєструються в КП "ДСС" як "Картка додаткових матеріалів" та передаються на повторний автоматизований розподіл. Заява про роз'яснення судового рішення передається на розгляд господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа, в його перший робочий день. У разі одночасного надходження двох або більше заяв, скарг, клопотань по одній справі, провадження в якій закінчено, у період відсутності судді (відпустка, тимчасова непрацездатність або інше), що може призвести до порушення процесуальних строків розгляду таких заяв, скарг, клопотань, автоматизований розподіл здійснюється по заяві (скарзі, клопотанню), яка була першою зареєстрована в КП «Діловодство спеціалізованого суду», наступна заява (скарга, клопотання) передається раніше визначеному складу суду за попередньою розподіленою заявою (скаргою, клопотанням).

Заяви,  клопотання, скарги, строк вирішення яких не передбачений процесуальним законодавством, що надійшли до суду в період відсутності судді, у справах, провадження по яких закінчено, реєструються в КП "ДСС" як "Картка додаткових матеріалів" та передаються на розгляд господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа, в його перший робочий день.

Заяви, клопотання, скарги, визначені в цьому пункті Засад, які були повернуті заявнику, скаржнику без розгляду і повторно подані  до суду та у разі наявності судді, в провадженні якого перебуває справа, передаються на розгляд останньому.

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця у зведеному  виконавчому провадженні, в якій не зазначено конкретну судову справу, у межах якої подається дана скарга, реєструються в КП "ДСС" як "Картка додаткових матеріалів" та передається на розгляд судді, який ухвалив хронологічно перше рішення Господарського суду Луганської області, виконавчий документ за яким виконується у даному зведеному виконавчому провадженні.

У випадку відсутності судді, який  ухвалив хронологічно перше рішення Господарського суду Луганської області, виконавчий документ за яким виконується у даному зведеному виконавчому провадженні, скарга передається на розгляд судді, який ухвалив  хронологічно наступне рішення Господарського суду Луганської області, виконавчий документ за яким виконується у даному зведеному виконавчому провадженні.

У випадку якщо зі змісту скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця у зведеному  виконавчому провадженні неможливо встановити повний перелік виконавчих документів, які виконуються у даному зведеному виконавчому провадженні, визначення судді для її розгляду здійснюється шляхом автоматизованого розподілу.

5.5.  У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо, судді на момент закінчення строку залишення позовної заяви (заяви, скарги, клопотання) без руху, або надходження заяви про усунення недоліків, питання щодо прийняття позовної заяви (заяви, скарги, клопотання) до розгляду, або повернення позовної заяви (заяви, скарги, клопотання) вирішується суддею в його перший робочий день.

У разі надходження заяви про забезпечення позову (заміну одного способу забезпечення іншим або про скасування заходів забезпечення позову) або заяви про участь у судовому засідання в режимі відеоконференції у справі, яка знаходиться в провадженні судді, що відсутній (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) після створення в КП «Діловодство спеціалізованого суду» Витягу з протоколу передачі судової справи раніше  визначеному складу суду здійснюється повторний автоматизований розподіл таких заяв без повторного автоматизованого розподілу справи.

На період розгляду іншим суддею відповідної заяви, пов’язаної із забезпеченням позову, або про участь у судовому засідання в режимі відеоконференції, матеріали справи, в якій подано зазначену заяву, пов’язану із забезпеченням позову, надаються тому судді у справі, якого автоматизована система документообігу суду визначила для розгляду відповідної заяви (без зміни в  автоматизованій системі документообігу суду раніше визначеного головуючого судді у судовій справі).

У разі одночасного надходження двох або більше заяв, пов’язаних  із забезпеченням позову та/або заяв про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в одній справі,у період неможливості виконання обов’язків судді (тимчасова непрацездатність,  відрядження, відпустка тощо) головуючим суддею здійснювати автоматизований розподіл справи в частині розгляду відповідної  заяви, яку зареєстровано в автоматизованій системі документообігу першою, а решту зазначених заяв передавати тому судді, якого автоматизована система документообігу визначила для розгляду  заяви, зареєстрованої першою .

Розподіл заяв про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в тому числі у справах про банкрутство, здійснюється між всіма суддями Господарського суду Луганської області без урахування спеціалізації.

5.6. У разі відсутності судді (відпустка, тимчасова непрацездатність або інше), справи про банкрутство,  заяви/клопотання у справах про банкрутство (в тому числі і заяви з грошовими вимогами кредиторів) – тільки у випадку коли процесуальний строк відповідної стадії розгляду справи, заяви/клопотання закінчується до виходу судді - на підставі доповідної записки помічника судді передаються на повторний автоматизований розподіл. Після повернення відсутнього судді такі справи, заяви/клопотання передаються  судді, в провадженні якого знаходиться справа банкрутство розпорядженням голови суду (заступника голови суду) для подальшого провадження.

5.7.  У випадку надходження зустрічної позовної заяви, позовної заяви третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору та інших заяв/клопотань в двомісячний період до закінчення повноважень судді, такі заяви передаються тому судді, в провадженні якого знаходиться справа у відповідності до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду.

5.8. У разі відсутності судді (відпустка, тимчасова непрацездатність або інше), за необхідності видачі наказу господарського суду, як виконавчого документа, у справі голова суду  видає розпорядження в якому визначає суддю, якому доручається видача судового наказу у справі.

5.9. У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної  із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України) або виявлення значної різниці в навантаженні на суддів голова суду або, у випадку відсутності голови, заступник голови суду,  на підставі доповідної записки судді має право корегувати в ручному режимі навантаження на суддів, а саме видає розпорядження особі відповідальній за автоматичний розподіл судових справ, в якому встановлюється яким суддям  необхідно встановити у пункті контекстного меню "Не призначати слухання"  причину  "Інше" терміном до 5-ти днів.

5.10. Заяви, скарги, клопотання у справах суддів, які вже не працюють в Господарському суді Луганської області, передаються для автоматичного розподілу, відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

Кожну наступну заяву, скаргу, клопотання по справах, які розглянуті суддями, які вже не працюють в Господарському суді Луганської області, передавати на розгляд того судді, якого було визначено першим автоматизованою системою для вирішення  питання за попередньої заявою, скаргою, клопотанням, без автоматизованого розподілу шляхом передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

5.11. У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, розподіл судових справ здійснюється головою суду або, у випадку відсутності голови, заступником голови суду.

5.11.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

5.11.2. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи технічним адміністратором не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

5.11.3. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після відновлення роботи автоматизованої системи.

5.11.4.  Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду.

5.12. В Господарському суді Луганської області згідно параметрів КП "ДСС" за замовчуванням складність категорії справи дорівнює  1 .

5.13. Коефіцієнт навантаження при розгляді справ у колегіальному складі, головуючому у розмірі 1, учасникам колегії по 0,3.

5.14. У Господарському суді Луганської області встановлено наступні параметри системи:

5.14.1. У  полі “Граничний % відхилення” встановлено граничний відсоток який дорівнює  0.

5.14.2. У полі “Ймовірність розподілу… на суддю з найменшим навантаженням” відсоток ймовірності розподілу справи на суддю з найбільшим інтервалом встановлено 30%.

5.15. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Господарському суді Луганської області встановлено наступні налаштування:

- заборона розподілу справ без категорії;

- враховувати актуальність табеля при розподілі;

- враховувати відсутність судді по табелю при призначенні учасників колегії;

- перевіряти кількісний склад суду при пакетному розподілі;

- враховувати спеціалізацію при призначенні учасників колегії;

- при перерозподілі (визначенні складу суду) виходи за рамки палати;

5.16. Згідно параметрів комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» встановлено наступні коефіцієнти навантаження на суддів, які займають адміністративні посади: голова суду – 1 навантаження судді, заступники голови суду – 1 навантаження судді.

5.17. Згідно параметрів комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» у Господарському суді Луганської області встановлено наступний перелік типів документів для підрахунку навантаження:

- інша заява про банкрутство;

- заява кредитора про грошові вимоги до боржника;

- про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення, зміну способу та порядку виконання;

- витяг з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями;

- витяг з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів;

- витяг з протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів;

- витяг з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду;

- витяг з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями;

- скарга на дії чи бездіяльність органів виконавчої служби.

5.18. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування рішень чи ухвал та  направлення справ на розгляд у новому складі до Господарського суду Луганської області підлягають автоматизованому розподілу.

5.19. Виключено

                                    (пункт 5.19. виключений за рішенням зборів суддів від 10 листопада 2021р., починаючи  з  15.11.2021 р.)

5.19.1. Виключено

                          (пункт 5.19.1. виключений за рішенням зборів суддів від 10 листопада 2021р., починаючи  з  15.11.2021 р.)

5.20. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, припинення повноважень судді (відсторонення від посади) тощо) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) згідно з додатком 7 до Положення, електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

5.20.1. Помилково визначена спеціалізація підтверджується службовою запискою судді.

5.20.2. Неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, припинення повноважень судді (відсторонення від посади) підтверджується доповідною запискою відділу управління персоналом.

5.21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, підтверджується наявними в комп'ютерній програмі "Діловодство спеціалізованого суду" процесуальними документами.

5.22. Якщо при здійсненні автоматизованого розподілу комп’ютерною програмою «Діловодство спеціалізованого суду» сформовано документ по справі «Неможливість розподілу справи», керівник апарату суду зобов’язаний негайно повідомляти про це голову суду у вигляді службової записки, із зазначенням причини неможливості автоматизованого розподілу.

У випадку, коли за даними табеля обліку робочого часу суддів, що підтверджується доповідною запискою відділу управління персоналом, наявна недостатня кількість суддів відповідної спеціалізації (тобто наявний один суддя або відсутні всі судді, яким зборами суддів встановлена певна спеціалізація) автоматизований розподіл здійснюється автоматизованою системою у перший робочий день, коли відпали відповідні обставини. Доповідна записка відділу управління персоналом та доповідна керівника апарату суду щодо визначених обставин вносяться до КП «Діловодство спеціалізованого суду» після резолюції Голови суду.

5.23. При розгляді справ наказного провадження заява про скасування судового наказу поєднується із відповідною заявою про видачу судового наказу та передається, на підставі протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду, який видав судовий наказ.

У випадку відсутності судді, який видав судовий наказ, заява про скасування судового наказу передається судді, визначеному в  порядку, встановленому ч.1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

5.23.1 Питання щодо видачі стягувачу судового наказу, який набрав законної сили, у період відсутності судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) вирішується суддею в його перший робочий день.

Питання щодо видачі стягувачу судового наказу, який набрав законної сили, у випадку відрахування судді зі штату Господарського суду Луганської області, закінчення повноважень судді, вирішується шляхом передачі для повторного автоматизованого розподілу.

5.24. Справа про банкрутство підлягає автоматизованому розподілу для визначення іншого складу суду у випадках скасування ухвал (постанов):

 - про відкриття провадження у справі про банкрутство;

- про введення процедури санації;

- про затвердження плану санації;

- про закриття провадження у справі;

- про визнання боржника банкрутом;

- інших ухвал, які опосередковують рух справи про банкрутство.

5.25. Справа про банкрутство не підлягає автоматизованому розподілу, а передається судді, в провадженні якого вона перебуває, у разі скасування винесених ним ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи та якими провадження у справі не закінчується, зокрема ухвал:

- про передачу справи за підсудністю;

- про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство

- про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;

- відмову в прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;

- зупинення провадження у справі;

- залишення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без розгляду.

5.26. Раніше визначеному в судовій справі головуючому передаються в межах справи про банкрутство: позовні заяви з майновими вимогами, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника; матеріали справ, що надійшли до суду в порядку, передбаченому частиною третьою статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства.

У разі надходження на адресу суду заяв, зазначених в абз. 1 цього підпункту під час тимчасової неможливості виконання обов'язків судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого  боржника (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), такі заяви не підлягають автоматизованому розподілу між суддями, а передаються судді, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, яким приймається рішення щодо прийняття заяви до розгляду в перший його робочий день.

6.Прикінцеві положення.

6.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Господарському суді Луганської області набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження зборами суддів.

6.2. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Господарському суді Луганської області збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.