flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів

трудового колективу господарського

суду Луганської області

протокол N 5 від "31" серпня 2011року

 

 


ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників господарського суду Луганської області (далі - Правила) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів

1.2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок, режим праці, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни і мають на меті забезпечити зміцнення трудової та виконавської дисципліни, раціональне використання робочого часу, високу якість і підвищення продуктивності праці та ефективності діяльності господарського суду Луганської області (далі – суду).

1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників суду незалежно від порядку призначення їх на посаду. Недодержання або порушення Правил тягне застосування заходів дисциплінарного впливу.

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

2.1. Працівники суду реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленому законом порядку.

2.2. Призначення на посади та звільнення з посад працівників господарського суду Луганської області проводиться відповідно до Конституції України, Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", діючого трудового законодавства України.

2.3. Судді господарського суду Луганської області призначаються на посади та звільняються з посади у порядку встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

2.4. Порядок прийняття на державну службу регулюється Законом України "Про державну службу" та здійснюється за конкурсним відбором, крім випадків, передбачених іншими законами.

2.5. Призначення на посади помічника судді здійснюється без конкурсного відбору на підставі письмового подання судді керівником апарату суду у порядку встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції.

Помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді господарського суду Луганської області.

Помічники суддів прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до апарату суду, на них поширюється дія Закону України "Про державну службу".

2.6. На посади службовців та робітників особи приймаються в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України.

2.7. Особа, що приймається на посаду, укладає трудовий договір

2.8. Під час укладення трудового договору необхідно подати:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії цих документів;

- військовий квиток (за наявності).

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.9. Не можуть бути призначеними на посаду в суді особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, установлених законами України.

Керівник апарату може відмовити судді в задоволенні подання про призначення на посаду помічника судді у випадку, коли претендент не відповідає вимогам, установленим частиною 2 статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 12 Закону України "Про державну службу" та пунктом 6 Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції.

2.10. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату суду при прийомі на роботу може встановлюватись випробування строком до шести місяців, про що має бути зазначено в наказі про призначення.

З метою набуття працівниками практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у відповідному структурному підрозділі зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Для осіб, які претендують на посаду помічника судді, може проводитися стажування з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей цих осіб.

2.11. Призначення на посаду судді та звільнення суддів з посади здійснює голова суду на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади.

2.12. Призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та звільнення їх з посади здійснює начальник територіального управління державної судової адміністрації в Луганській області за поданням голови суду

2.13. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату суду оформляється наказом керівника апарату суду.

2.14. Днем початку виконання працівником своїх службових обов'язків є день, дата якого зазначена в наказі про прийняття на роботу.

Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

2.15. В наказі зазначається найменування посади згідно зі штатним розписом та відомості про оплату праці.

2.16.  При прийнятті працівника на роботу до суду керівник структурного підрозділу або за його дорученням інша посадова особа зобов'язана:

- ознайомити працівника з положенням про апарат суду, положенням про відповідний структурний підрозділ, посадовою інструкцією (під розписку), Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, Правилами поведінки працівника суду, номенклатурою справ відповідного структурного підрозділу, Інструкцією з діловодства в господарських судах та іншими документами (нормативно-правовими актами), якими він повинен керуватися у своїй діяльності;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- провести інструктаж працівника щодо порядку користування комп'ютерною технікою та використання комп'ютерних програм;

- провести інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил охорони праці тощо.

2.17. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться          трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з            Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах,                в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом                        Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України               від 29 липня 1993 року N 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрової роботи та державної служби. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу кадрової та державної служби.

2.18. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.

2.19. Працівник апарату суду має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши голову суду та керівника апарату суду письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

2.20. У разі коли заява працівника апарату суду про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України керівник апарату суду своїм наказом звільняє працівника в строк, про який просить працівник.

2.21. За домовленістю між працівником апарату суду та керівником апарату суду працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

2.22. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється на підставах та в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

2.23. Помічник судді може бути звільнений з посади з дотриманням вимог законодавства про працю та Закону України "Про державну службу" на підставі заяви про звільнення за власним бажанням або  за мотивованим поданням судді, а у випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) – за наказом керівника апарату суду. 

У разі припинення повноважень судді господарського суду Луганської області помічник судді звільняється із займаної посади з дотриманням гарантій, передбачених законодавством.

2.24. У випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) помічник судді може тимчасово виконувати обов'язки помічника іншого судді, про що на підставі особистої заяви помічника судді та подання відповідного судді видається наказ керівника апарату суду.

Крім того, у випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) на помічника судді за його згодою наказом керівника апарату суду може бути покладено тимчасове виконання обов'язків працівника апарату суду.

У разі відсутності згоди помічника виконувати обов'язки помічника іншого судді або працівника апарату суду його може бути звільнено з посади на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.

У разі відсутності помічника судді з причин хвороби, відпустки, відрядження виконання його обов'язків може бути покладено керівником апарату суду на іншого працівника апарату суду за погодженням із суддею.

2.25. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.26. Зміна керівництва суду не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.

2.27. Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи та літературу іншій особі, визначеній керівником.

2.28. Запис про причину звільнення робиться у трудовій книжці згідно з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну статтю і пункт закону.

 

III. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ  

 

3.1. Працівники господарського суду Луганської області мають право:

1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та Законами України;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

6) на здорові, безпечні та належні умови праці;

7) на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

8) захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та в судовому порядку;

9) вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

10) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Працівники господарського суду Луганської області зобов'язані:

1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

3) сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

4) виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

5) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

8) своєчасно і точно виконувати накази та розпорядження голови суду, керівника апарату суду, розпорядження і вказівки своїх безпосередніх  керівників;

9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

11) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування) господарського суду Луганської області.

12) своєчасно подавати до відділу кадрової роботи та державної служби відомості про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо).

Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається положеннями про структурні підрозділи господарського суду Луганської області та посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

3.4. Працівники апарату суду усіх рівнів підлягають атестації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

4.1. Керівництво суду зобов’язане:

1) під час укладання трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

2) належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

3) затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

4) забезпечити здорові та безпечні умови праці;

5) контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

6) неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

7) виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

8) постійно вдосконалювати організацію роботи господарського суду Луганської області, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

9) створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

10) не приховувати факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників господарського суду Луганської області;

11) інші обов'язки, передбачені актами законодавства України.

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

5.1. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові обов'язки. Нормальна тривалість робочого часу працівників господарського суду Луганської області не може перевищувати 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України). Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.

5.2. Робочий час працівників господарського суду Луганської області починається щоденно з 9 години 00 хвилин та закінчується щодня, крім п'ятниці, о 18 годині 00 хвилин; в п'ятницю робочий час закінчується о                  16 годині 45 хвилин.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею                   73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.3. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

5.4. До початку роботи кожний працівник суду зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу, а по її закінченні – залишення роботи в порядку встановленому в господарському суді.

Керівництво суду зобов'язане організувати облік явки на роботу і залишення роботи. Біля місця обліку повинен бути годинник, який правильно показує час.

Керівники структурних підрозділів зобов'язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня. У разі недотримання встановленого режиму роботи до працівника в установленому порядку застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного стягнення.

5.5. Понаднормова робота та робота у вихідні, неробочі та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до понаднормової роботи, роботи у вихідні, неробочі та святкові дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом голови суду або керівника апарату суду. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники суду зобов'язані за розпорядженням голови суду або керівника апарату суду з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які  компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

5.6. Працівникам господарського суду Луганської області надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) та заробітної плати.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

Державним службовцям надаються оплачувані щорічні основні та додаткові відпустки в порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

Суддям надаються оплачувані щорічні основні та додаткові відпустки в порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв’язку з навчанням тощо).

5.7. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду –  для суддів та керівником апарату суду – для працівників апарату суду на кожен календарний рік не пізніше 05 грудня року, що передує.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності господарського суду Луганської області, особистих інтересів працівників та можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників господарського суду Луганської області.

5.8. Надання відпусток працівникам господарського суду Луганської області оформляється наказом голови суду (для суддів, керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду) та керівника апарату суду (для працівників апарату суду).

5.9. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.10. За рішенням голови суду, керівника апарату суду працівники суду можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

6.1. За наполегливу працю, якісне та сумлінне виконання своїх обов'язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі передбачаються такі заохочення:

- грошова винагорода (встановлення надбавок, доплат, премій)

- нагородження встановленими відзнаками суду, встановленими відзнаками Вищого господарського суду України, відзнаками інших державних та громадських органів;

- внесення в установленому порядку подання про дострокове присвоєння рангу державного службовця;

6.2. За особливі заслуги  працівники суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

6.3. Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів господарського суду Луганської області. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

6.4. Заохочення оголошуються наказом керівника господарського суду Луганської області, доводяться до відома працівника або всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

7.1. За порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов'язків, невиконання або неналежне виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також скоєння вчинку, який дискредитує суд, до працівників суду може бути застосовано догану або звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

7.2. До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує господарський суд Луганської області можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.3. Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно з Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

7.4. Дисциплінарні стягнення до працівників господарського суду Луганської області застосовуються головою суду або керівником апарату суду (відповідно до суддів або працівників апарату суду) та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

7.5. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними цих Правил, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

7.6. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути витребувані пояснення у письмовій формі. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника від дачі таких пояснень не є перешкодою для застосування  до нього стягнення

7.7. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.8. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

7.9. При застосування стягнення враховується тяжкість дисциплінарного проступку, обставини при яких він вчинений, попередні робота та поведінка працівника.

7.10. Наказ про застосування стягнення із зазначенням мотивів його застосування  оголошується працівнику під розписку у триденний строк.

Оскарження наказу про застосування дисциплінарного стягнення  провадиться в установленому законодавством порядку.

7.11. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

* * *

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до працівників господарського суду Луганської області під розписку.